บทความวิชาการ เข้าสู่ระบบ ติดต่อเรา
 
ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง "Clinical decision making: Case-based learning for pharmacists"
วันที่จัดงานประชุม :   วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
สถานที่จัดงานประชุม :  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
ค่าลงทะเบียน :   เภสัชกรทั่วไป
ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ราคา 3,000 บาท
นักศึกษา resident / ป.โท - เอก (พร้อมหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา)
ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ราคา 2,000 บาท
กำหนดการ :  ดาว์นโหลด
หนังสือเชิญประชุม :  ดาว์นโหลด
เอกสารประกอบการประชุม :  ดาว์นโหลด
ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน :  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา
ชื่อบัญชี "งานประชุมวิชาการ Clinical decision making: Cased-based learning for pharmacists"
เลขที่ 828 - 0 - 86966 - 2 และ scan หลักฐานการโอนมาผ่านระบบ online (ใส่ website งานประชุม) หรือส่ง fax เลขที่ 0-7567-2814

ลงทะเบียนรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภท
PC60-00002 ภญ.ชิดชนก  พริ้มขจีพงศ์  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00003 ภก.ธนาวุฒิ  เสียงชื่นจิตร  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00004 ภญ.รัชนี  พันธุ์โอภาส  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00005 ภญ.ปิยะวรรณ  เจริญศิริวัฒน์  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00006 ภก.วัจน์กร  วัฒนกุล  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00007 ภญ.สุดาวดี  เจริญสุข  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00008 ภญ.สุวันดี  เงาอร่าม  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00009 น.ส.กรรณิการ์  สงรักษา  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00010 นางจารินี  ขวัญเมือง  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00011 ภญ.วิมลัก  ธารางกูร  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00012 ภญ.สุภาภรณ์  แก่เมือง  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00013 ภญ.นลพรรณ  พุ่มเล่ง  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00014 ภญ.ธัญลักษณ์  เนื่องผาสุข  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00016 ภญ.จิราวรรณ  ตั้งประเสริฐ  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00017 ภญ.ชนกพร  บริพันธุ์  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00020 ภญ.อัมพา  สุขสถาวรพันธุ์  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00022 น.ส.สถาพร  ชูประสูติ  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00023 ภญ.อภิญญา  เกิดทะเล  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00024 ภญ.นันทพร  เทวนุกูล  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00025 น.ส.ปิยาภรณ์  สมบัติยานุชิต  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00026 ภญ.สุธาศินี  หอมจำปา  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00027 ภญ.รสฎา  บินรัตแก้ว  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00028 ภก.จิรัฐิติ  ศรีขาว  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00030 ภก.ชาญชัย  รักษาสินบริสุทธิ์  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00031 ภก.วีรวิชญ์  เสาววัฒนพัฒน์  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00033 ภญ.อาทิตยา  มหารงค์  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00034 ภญ.ปรัศนีย์  รักบำรุง  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00035 ภญ.นันทพร  เทวนุกูล  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00036 ภญ.รุ่งทิพย์  พิทักษ์มงคล  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00037 ภญ.จิดาภา  ฉัฐมะพรรณรังสี  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00038 ภญ.ยุพา  จรรยงค์วรกุล  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00040 ภญ.จริยาพร  เจริญรูป  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00041 ภญ.พรวลี  ผลึกเพชร  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00042 ภก.ณัฐกิตติ์  แดงติ๊บ  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00043 ภก.ธนวัฒน์  ฉายศิริโชติ  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00044 ภก.ภาณุมาศ  เดชอาคม  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00045 ภญ.สิริวรรณ  หวังวโรดม  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00046 ภญ.ประภัสสร  ขุนพรหม  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00047 ภญ.อภิญญา  ณรงค์ฤทธิ์  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00049 ภญ.จงดี  เฟื่องมารยาท  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00050 ภญ.กิตติยา  ปิติวรยุทธ  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00051 ภญ.ณวัศนันท์  เต็งมีศรี  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00052 ภก.อภิชาติ  จันทนิสร์  เภสัชกรทั่วไป
PC60-00053 ภญ.สุทธิพร  ไกรมาก  เภสัชกรทั่วไป

รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)
รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภท

รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภท ส่งหลักฐาน
PC60-00001 ภญ.ธนาภรณ์  ชูเมียน  เภสัชกรทั่วไป ส่งหลักฐาน
PC60-00015 ภญ.วิภาวี  อุ่ยอุทัย  เภสัชกรทั่วไป ส่งหลักฐาน
PC60-00018 ภญ.จุฑารัตน์  วัชรสุวรรณเสรี  เภสัชกรทั่วไป ส่งหลักฐาน
PC60-00021 ภก.สุเชษ  สุขสงค์  เภสัชกรทั่วไป ส่งหลักฐาน
PC60-00029 ภญ.ปดิวรัดา  ถนอมทัพ  เภสัชกรทั่วไป ส่งหลักฐาน
PC60-00048 ภญ.ชนกพร  บริพันธุ์  เภสัชกรทั่วไป ส่งหลักฐาน