บทความวิชาการ เข้าสู่ระบบ ติดต่อเรา
 
ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง "Clinical decision making: Case-based learning for pharmacists"
วันที่จัดงานประชุม :   วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
สถานที่จัดงานประชุม :  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
การลงทะเบียน/การชำระเงิน :  

เภสัชกรทั่วไป
ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ราคา 3,000 บาท
นักศึกษา resident / ป.โท - เอก (พร้อมหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา)
ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ราคา 2,000 บาท

กำหนดการ :   -
หนังสือเชิญประชุม :   -
เอกสารประกอบการประชุม :   -

ลงทะเบียนรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล